/tangaran/namakani.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in Armenian Page in English
Հովհաննես Թումանյան
1869-1923

եՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ...ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ28.09.14 / ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ-Նարինե ԹուխիկյանԹումանյանի նամակները
Նամակներ Թումանյանին
Հուշեր
Մեծերը Թումանյանի մասին
Այցեքարտեր

1885թ., Ծնողներին, հունվարի 1, 17

1888թ., Օ. Մաճկալյանին, սեպտեմբերի 15

1888թ., Շ. Մաճկալյանին, սեպտեմբերի 15

1889թ., Օ. Թումանյանին, հոկտեմբերի 31

1890թ., Ավ. Արասխանյանին, ապրիլի 18

1890թ., Ան. Աբովյանին, մայիսի 8

1890թ., Ան. Աբովյանին, հունիսի 3

1890թ., Ան. Աբովյանին, հուլիսի 6

1890թ., Ան. Աբովյանին, հուլիսի 29

1890թ., Ան. Աբովյանին, օգոստոսի 27

1890թ., Մ. Բարխուդարյանին1890թ., սեպտեմբերի 18, 19

1890թ., Օ. Թումանյանին, սեպտեմբերի 19

1890թ., Օ. Թումանյանին- սեպտեմբերի 20

1890թ., Մ. Բարխուդարյանին-սեպտեմբերի 24

1890թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 25

1890թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 27

1890թ., Ան. Աբովյանին-սեպտեմբերի 28

1890թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 7

1890թ., Ան. Աբովյանին-հոկտեմբերի 14

1890թ., Ան. Աբովյանին-նոյեմբերի 1

1890թ., Ա. Ղլտճյանին-նոյեմբերի 27

1890թ., Ան. Աբովյանին-նոյեմբերի 29, դեկտեմբերի 1

1890թ., Ա. Ղլտճյանին-դեկտեմբերի 25

1891թ., Ան. Աբովյանին-հունվարի 1

1891թ., Ան. Աբովյանին-հունվարի 10

1891թ., Ան. Աբովյանին-փետրվարի 8

1891թ., Ան. Աբովյանին-մարտի 2

1891թ., Ան. Աբովյանին-մարտի 15

1891թ., Ան. Աբովյանին-ապրիլի 16

1891թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 11

1891թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 20

1891թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 29

1891թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 7

1891թ., Ան. Աբովյանին-հոկտեմբերի 23

1891թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 29

1891թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 4

1891թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 9

1892թ., Ա. Ղլտճյանին-հունվարի 27

1892թ., Տ. Փիրումյանին-փետրվարի 13

1892թ., Ան. Աբովյանին-մարտի 24

1892թ., Ան. Աբովյանին-հունիսի 24

1892թ., Ավ. Արասխանյանին-հուլիսի 18

1892թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հուլիսի 21

1892թ., Ավ. Արասխանյանին-օգոստոսի 12

1892թ., Ա. Ղլտճյանին-սեպտեմբերի 12

1892թ., Մ. Բարխուդարյանին-հոկտեմբերի երկրորդ կես

1892թ., Մ. Բարխուդարյանին-նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակ

1893թ., Ա. Ղլտճյանին-մարտի 22

1893թ., Ս. Հովվյանին- մարտի 22

1893թ., Ա. Ղլտճյանին-մայիսի 20

1893թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 13

1893թ., Օ. Թումանյանին- հուլիսի 22

1893թ., Ա. Ղլտճյանին-սեպտեմբերի 27

1893թ., Ալ. Քալանթարին-հոկտեմբերի 19

1893թ., Ղ. Աղայանին-նոյեմբերի 5

1893թ., Ղ. Աղայանին-նոյեմբերի 18

1894թ., Ղ. Աղայանին-հունվարի 27

1894թ., Ա. Ղլտճյանին-փետրվարի 18

1894թ., Ղ. Աղայանին-մարտի 4

1894թ., Ղ. Աղայանին-մարտի 31

1894թ., Ա. Ղլտճյանին-ապրիլի 17

1894թ., Ան. Աբովյանին- ապրիլի 17

1894թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հուլիսի 20

1894թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 14

1894թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 24, 25

1894թ., Թ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 9

1894թ., Թ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 4

1894թ., Ե. Ղուլինյանին-հոկտեմբերի 4

1895թ., Ավ. Արասխանյանին-փետրվարի 16

1895թ., Ա. Ղլտճյանին-մարտի 20, 21

1895թ., Ավ. Արասխանյանին- մարտի 21

1895թ., Ա. Ղլտճյանին-ապրիլի 14

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին-ապրիլի 15

1895թ., Ավ. Արասխանյանին-ապրիլի 25

1895թ., Հովհ. Հովհաննիսյանին-մայիսի 5

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունիսի 17

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հուլիսի 10

1895թ., Ղ. Աղայանին-հուլիսի 22

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 21

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 27

1895թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 20

1895թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 30

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին- նոյեմբերի 30

1895թ., Ս. Հովվյանին-դեկտեմբերի 12

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին- դեկտեմբերի 13

1895թ., Ֆ. Վարդազարյանին- դեկտեմբեր

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունվարի 20

1896թ., Ե. Ղուլինյանին-փետրվարի 3

1896թ., Ղ. Աղայանին-մարտի 1

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին- մարտի 12

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին- մարտի 15

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին-ապրիլի 8

1896թ., Ս. Հովվյանին- ապրիլի 9

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին-մայիսի սկզբներ

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին-մայիսի 16

1896թ., Ֆ. Վարդազարյանին-մայիսի 18

1896թ., Ա. Ղլտճյանին-նոյեմբերի 6

1897թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունվարի 9

1897թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունվար

1897թ., Ս. Բալայանին և Ա. Նազարեթյանին-մարտի 5

1897թ., Բաքվի հայոց մարդասիրական ընկերության խորհրդին-մարտի 24

1897թ., Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-ապրիլի 1

1897թ., Ա. Նազարեթյանին-մայիսի 30

1897թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 19, սեպտեմբերի 3

1898թ., Ա. Նազարեթյանին-փետրվարի 22

1898թ., Ֆ. Վարդազարյանին-մարտի 9

1898թ., Ա. Գալստյանին-մարտի 28

1898թ., Ա. Ղլտճյանին-հուլիսի կեսեր

1898թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 14-16

1898թ., Ա. Զարգարյանին-օգոստոսի 17-18

1898թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ

1898թ., Ա. Զարգարյանին-սեպտեմբերի 28, 29

1898թ., Բաքվի մարդասիրական ընկերության խորհրդին-հոկտեմբերի 16

1898թ., Ա. Գալստյանին-հոկտեմբերի 16

1898թ., Ղ. Աղայանին-դեկտեմբերի 27

1899թ., Ա. Ղլտճյանին-մարտի 20, 26

1899թ., Ա. Ծատուրյանին-մայիսի 6

1899թ., Թիֆլիսի նահանգապետին-հունիսի 5

1899թ., Մ. Թումանյանին-հուլիսի 24

1899թ., Մ. Թումանյանին-օգոստոսի 12

1899թ., Ա. Զարգարյանին-դեկտեմբերի 2

1900թ., Թիֆլիսի հայոց բարեգործական ընկերության վարչությանը-հունվարի 11

1900թ., Ա. Նազարեթյանին-փետրվարի կեսեր

1900թ., Ա. Ղլտճյանին-փետրվարի 19

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-փետրվարի վերջեր

1900թ., Ավ. Արասխանյանին-մարտի 30

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունիսի 24

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 1

1900թ., Մ. Թումանյանին-օգոստոսի 5

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի առաջին տասնօրյակ

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի կեսեր

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 13, 14

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին- սեպտեմբերի 27

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին- հոկտեմբերի վերջ

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-աշուն

1900թ., Ֆ. Վարդազարյանին-աշուն

1901թ., Ա. Ղլտճյանին-հունվար, մարտ

1901թ., Մ. Մելյանին-հունիսի 7

1901թ., Ա. Ղլտճյանին-հունիսի առաջին կես

1901թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի 22

1901թ., Մ. Թումանյանին-հուլիսի 2

1901թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 11

1901թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 17

1901թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 17

1901թ., Մ. Թումանյանին-հուլիսի 19

1901թ., Ֆ. Վարդազարյանին- հուլիսի 20

1901թ., Ֆ. Վարդազարյանին- հուլիսի 27

1901թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 30

1901թ., Մ. Թումանյանին-հուլիսի 30

1901թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 3

1901թ., Օ. Թումանյանին- օգոստոսի 9

1901թ., Մ. Թումանյանին-օգոստոսի 10

1901թ., Օ. Թումանյանին- օգոստոսի 21

1901թ., Խ. Խրիմյանին- օգոստոսի 28, 29

1901թ., Օ. Թումանյանին- օգոստոսի 29, 30

1901թ., Ֆ. Վարդազարյանին-2

1901թ., ա. Վենետիկի միաբանությանը-սեպտեմբերի 3

1901թ., Օ. Թումանյանին- սեպտեմբերի 4

1901թ., Ավ. Իսահակյանին-սեպտեմբերի 21

1901թ., Գր. Չալխուշյանին-հոկտեմբերի 5

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հունվարի 1

1902թ., Մ. Թումանյանին-փետրվարի 7

1902թ., Գ. Հովսեփյանին-փետրվարի 18

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հուլիսի 7

1902թ., Մ. Թումանյանին- հուլիսի 24

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հուլիսի 29

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 6

1902թ., Մ. Թումանյանին- օգոստոսի 14

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 23

1902թ., Ա. Ղլտճյանին-սեպտեմբերի 1-5

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 8

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին- սեպտեմբերի 8

1902թ., Մ. Թումանյանին- սեպտեմբերի 8

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 10

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 15

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 15

1902թ., Ն. Թումանյանին-սեպտեմբերի 17

1902թ., Մ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 18

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 19

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 20-22

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 25

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 25

1902թ., Վ. Խանդամիրյանին-սեպտեմբերի 25

1902թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 28

1902թ., Մ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 30

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հոկտեմբերի 2

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հոկտեմբերի 11

1902թ., Ա. Զարգարյանին-հոկտեմբերի 11

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 11

1902թ., Մ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 14

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 16, 17

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 18

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 21

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հոկտեմբերի 23

1902թ., Լեոյին-հոկտեմբերի 27

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հոկտեմբերի 28

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-հոկտեմբերի 28

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 28

1902թ., Օ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 30

1902թ., Մ. Թումանյանին-նոյեմբերի 1

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 5

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբերի 5

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 8

1902թ., Ավ. Իսահակյանին-նոյեմբերի 9

1902թ., Ն. Թումանյանին- նոյեմբերի 9

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 11

1902թ., Մուշեղ Թումանյանին-նոյեմբերի 11

1902թ., Ա. Թումանյանին- նոյեմբերի 11

1902թ., Ն. Թումանյանին- նոյեմբերի 11

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 13

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբերի 13

1902թ., Մ. Թումանյանին-նոյեմբերի 13

1902թ., Ա. Զարգարյանին-նոյեմբերի 13

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 15

1902թ., Ա. Զարգարյանին-նոյեմբերի 15

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբերի 18

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբերի 20

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 20

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 22

1902թ., Մ. Թումանյանին-նոյեմբերի 25

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 27

1902թ., Յու. Վեսելովսկուն- նոյեմբերի 26, 27

1902թ., Օ. Թումանյանին-նոյեմբերի 29

1902թ., Մ. Թումանյանին-դեկտեմբերի 2

1902թ., Օ. Թումանյանին-դեկտեմբերի 2

1902թ., Սմբատ Շահազիզին-դեկտեմբերի 4

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ա. Զարգարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1902թ., Ֆ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի 31

1903թ., Հ. Մելիք-Հայկազյանին-հուլիսի 4

1903թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 5

1903թ., Ա. Զարգարյանին-հուլիսի 9

1903թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 16

1903թ., Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ Թումանյաններին-հուլիսի 20, 21

1903թ., Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ Թումանյաններին-հուլիսի 24

1903թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 28

1903թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 30

1903թ., Անուշ Թումանյանին-հուլիսի 30

1903թ., Ֆ. Վարդազարյանին- հուլիսի 30

1903թ., Ա. Զարգարյանին-օգոստոսի 1

1903թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 1

1903թ., Ն. Թումանյանին-օգոստոսի 1

1903թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 4

1903թ., Աշխեն Թումանյանին-օգոստոսի 17

1903թ., Ն. Թումանյանին-օգոստոսի 17

1903թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 20

1903թ., Ն. Թումանյանին-օգոստոսի 24

1903թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 9, 10

1903թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 12, 13

1903թ., Օ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 14, 15

1903թ., Մ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 17

1903թ., Ա. Զարգարյանին-սեպտեմբերի վերջ

1903թ., Ա. Զարգարյանին- նոյեմբերի կեսեր

1903թ., Ֆ. Վարդազարյանին- նոյեմբերի վերջ

1903թ., Ֆ. Վարդազարյանին- դեկտեմբերի վերջ

1904թ., Մ. Թումանյանին-փետրվարի կեսեր

1904թ., Օ. Թումանյանին-մայիսի 1

1904թ., Օ. Թումանյանին-մայիսի 2

1904թ., Ն. Թումանյանին-մայիսի 3

1904թ., Վ. Խանդամիրյանին-մայիսի 4

1904թ., Մ. Բերբերյանին-մայիսի 9

1904թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի 18

1904թ., Ն. Թումանյանին- հունիսի 18, 19

1904թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի 21, 22

1904թ., Ն. Թումանյանին- հունիսի 22

1904թ., Ա. Թումանյանին-հունիսի 24

1904թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի 26, 27

1904թ., Մ. Թումանյանին-հուլիսի կեսեր

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին- հուլիսի 27

1904թ., Վ. Մանանդյանին (Խանդամիրյանին)-հուլիսի 29

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 7

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 17

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 18

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-օգոստոսի վերջ

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբեր

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբեր

1904թ., Ֆ. Վարդազարյանին-նոյեմբեր

1905թ., Ստ.Զարգարյանին-մարտի 9

1905թ., Փիլ. Վարդազարյանին-մայիսի 1

1905թ., Ն. Աղբալյանին-հուլիս

1905թ., Թիֆլիսի այարանապետին-նոյեմբերի 29

1905թ., Դ. Բաքրաձեին-դեկտեմբերի կեսեր

1906թ., Ղազախի թուրք բնակիչների ներկայացուցիչներին-հունվարի 2

1906թ., Ն. Ռեզանովին-հունվարի 6

1906թ., Աշխ. Թումանյանին-մարտի 9

1906թ., Փիլ. Վարդազարյանին-մայիսի 30

1906թ., Վ. Զոլոտարյովին-հունիս

1906թ., Ն. Ռեզանովին-հունիս

1906թ., Ս. Հարությունյանին և Ալ. Քալանթարին-հուլիսի 9

1906թ., Պ. Լեոնտևին-օգոստոսի երկրորդ կես

1906թ., Ի. Լևենին-ամառ

1907թ., Փիլ. Վարդազարյանին-ապրիլի 22

1907թ., Աշխեն և Նվարդ Թումանյաններին-հունիսի 28

1907թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 3

1907թ., Ընտանիքին-հուլիսի 3

1907թ., Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի 12

1907թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 20

1907թ., Մ. Միրզոյանին-հուլիսի 31

1907թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 2

1907թ., Ան. Թումանյանին-օգոստոսի 3

1907թ., Արտ. Թումանյանին-օգոստոսի 3

1907թ., Ար. Թումանյանին-օգոստոսի 3

1907թ., Բաքվի հայոց կուլտուրական միության հրատարակչական մասնաճյուղի բյուրոյին-սեպտեմբեր

1907թ., Տ. Տեր-Մոսեսյանին-հոկտեմբերի 1

1908թ., Մ. Թումանյանին-հունվարի 10

1908թ., Փիլ.Վարդազարյանին-հունվարի 22

1908թ., Փիլ.Վարդազարյանին-մարտի 18, 19

1908թ., Փիլ.Վարդազարյանին-ապրիլի առաջին կես

1908թ., Ավ.Իսահակյանին-հուլիսի 2

1908թ., .Թումանյանին-հուլիսի 12

1908թ., Աշխ.Թումանյանին-հուլիսի երրորդ տասնօրյակ

1908թ., Ռ.Թումանյանին-հուլիսի 30

1908թ., Ն.Թումանյանին-օգոստոսի 3

1908թ., Աշխ.Թումանյանին-օգոստոսի 4

1908թ., Ռ.Թումանյանին-օգոստոսի 4

1908թ., Ս.Թումանյանին-օգոստոսի 4

1908թ., Օ.Թումանյանին-օգոստոսի 15

1908թ., Աշխ.Թումանյանին-օգոստոսի 15

1908թ., Փիլ.Վարդազարյանին-նոյեմբերի 20

1908թ., Մ. Թումանյանին-դեկտեմբերի 11

1908թ., Մ. Թումանյանին-դեկտեմբերի կեսեր

1909թ., Պրիգարային-հունվարի4

1909թ., Պրիգարային-հունվարի12

1909թ., Պրիգարային-հունվարի 17

1909թ., Երյոմինին-հունվարի 24

1909թ., Ի.Վորոնցով-Դաշկովին-հունվարի 24

1909թ., Պրիգարային-փետրվար-մարտ

1909թ., Մ.Լոզինա-Լոզինսկուն-մարտի 20

1909թ., Մ.Թումանյանին-հուլիսի 9

1909թ., Աշխ.Թումանյանին-հուլիսի 9

1909թ., Արշ.Չոպանյանին-հուլիսի 12, 13

1909թ., Ն.Թումանյանին-հուլիսի 17

1909թ., Մ.Թումանյանին-հուլիսի 18

1909թ., Ն.Թումանյանին-օգոստոսի 5

1909թ., Աշխ. Թումանյանին-օգոստոսի 15

1909թ., Հ. Մելիք-Հայկազյանին-դեկտեմբերի 21

1910թ., Տ. Ռաշմաճյանին-փետրվարի 1

1910թ., Տ. Ռաշմաճյանին-մարտի 19

1910թ., Թ. Ավդալբեկյանին-ապրիլի 18

1910թ., Ներսիսյան դպրոցի մանկավարժական խորհրդին-մայիսի 20

1910թ., Ս. Տիգրանյանին-հունիսի 16

1910թ., Մ. Թումանյանին-հունիսի կեսեր

1910թ., Մ. Թումանյանին-հունիսի 26

1910թ., Ս. Տիգրանյանին-հուլիսի 13

1910թ., Ընտանիքին-հուլիսի 16

1910թ., Օ. Թումանյանին-հուլիսի 19, 20

1910թ., Փիլ. Վարդազարյանին-հուլիսի 21

1910թ., Ար Զարգարյանին-հուլիսի 21

1910թ., Մ. Թումանյանին- հուլիսի 26

1910թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 30

1910թ., Հ. Անագչյանին-հուլիսի 30

1910թ., Արտ. Թումանյանին-օգոստոսի 10

1910թ., Մ. Թումանյանին-օգոստոսի 10

1910թ., Հ. Մելիք-Հայկազյանին-օգոստոսի 22

1910թ., Ներսիսյան դպրոցի մանկավարժական խորհրդին-օգոստոսի 24

1910թ., Հ. Անագչյանին-օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ

1910թ., Մ. Թումանյանին-սեպտեմբերի 9

1910թ., Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-հոկտեմբերի 25

1910թ., Ս.Տիգրանյանին-նոյեմբերի 24

1910թ., «Հորիզոնի» խմբագրությանը (5նամակ)-դեկտեմբերի 17-22

1910թ., «Հորիզոնի» խմբագրությանը (5նամակ)-դեկտեմբերի 17-22

1910թ., «Հորիզոնի» խմբագրությանը (5նամակ)-դեկտեմբերի 17-22

1910թ., «Հորիզոնի» խմբագրությանը (5նամակ)-դեկտեմբերի 17-22

1910թ., «Հորիզոնի» խմբագրությանը (5նամակ)-դեկտեմբերի 17-22

1911թ., Թիֆլիսի նահանգական ժանդարմական վարչությանը-հունվարի 28

1911թ., Հ. Խանլարյանին-փետրվարի 15

1911թ., Մ. Թումանյանին-փետրվար

1911թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-ապրիլի կեսեր

1911թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-ապրիլի կեսեր

1911թ., Մ. Թումանյանին- ապրիլի 22

1911թ., Ստ. Լիսիցյանին-ապրիլի երկրորդ կես

1911թ., Ս. Հարությունյանին-հունիսի 20

1911թ., Բ. Նավասարդյանին-հունիսի 23

1911թ., Հ. Խանլարյանին-հուլիսի 15

1911թ., Գ. Գալստյանին և Գյուտ Աղանյանին-հուլիսի 20

1911թ., Մ. Թումանյանին-օգոստոսի 6

1911թ., Հ. Հովհաննիսյանին-սեպտեմբերի 2

1911թ., Ս. Արտեմյանին- սեպտեմբերի 17

1911թ., Վ. Մանկունուն- սեպտեմբերի 28

1911թ., Գյուտ Աղանյանին-հոկտեմբերի 28

1911թ., Ս. Տիգրանյանին- հոկտեմբերի 29

1911թ., Ալ. Ծատուրյանին-հոկտեմբերի երկրորդ կես

1911թ., Գ. Տեր-Մկրտչյանին (Միաբան)-հոկտեմբերի 30

1911թ., Ն. Թումանյանին-դեկտեմբերի 21

1911թ., Աշխ. և Ն. Թումանյաններին- դեկտեմբերի 28

1912թ., Ն. Թումանյանին-հունվարի 4

1912թ., Արտ. և Հ. Թումանյաններին-հունվարի 11

1912թ., Ն. Թումանյանին-հունվարի 18

1912թ., Զավակներին-հունվարի 25

1912թ., Ն. Թումանյանին-փետրվարի 1

1912թ., Օ. Թումանյանին-փետրվարի 4

1912թ., Օ. Թումանյանին-փետրվարի 14

1912թ., Ն. Թումանյանին- փետրվարի 29

1912թ., Օ. և Արտ. Թումանյաններին-մարտի 7

1912թ., Ն. Թումանյանին-ապրիլի 8

1912թ., Ար. Թումանյանին-ապրիլի 8

1912թ., Ն. Մառին-ապրիլի 25

1912թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-մայիսի 6

1912թ., Գ. Տեր-Մկրտչյանին (Միաբան)-մայիսի 25

1912թ., Գ. Աղանյանին-հունիսի 7

1912թ., Մ. Թումանյանին-հունիսի 23, 24

1912թ., Ս. Ամատունուն-հունիսի 28

1912թ., Մ. Թումանյանին-հուլիս

1912թ., Ա. Տիգրանյանին-օգոստոսի 2

1912թ., Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-սեպտեմբերի 15

1912թ., Գ. Աղանյանին-հոկտեմբերի 15

1912թ., Ար. Զարգարյանին-հոկտեմբերի 15

1912թ., Ս. Տիգրանյանին-հոկտեմբերի 16

1912թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-նոյեմբերի 10

1912թ., Եր. Հարությունյանին-նոյեմբերի 15

1912թ., Ալ. Ծատուրյանին-նոյեմբերի 16

1912թ., Գ. Աղանյանին-նոյեմբերի 20-25

1912թ., Հեռագրեր Ախալքալաքի հայոց դպրոցի հոգաբարձությանը-դեկտեմբերի 3, 4

1912թ., Հեռագրեր Ախալքալաքի հայոց դպրոցի հոգաբարձությանը-դեկտեմբերի 3, 4

1912թ., Հեռագրեր Ախալքալաքի հայոց դպրոցի հոգաբարձությանը-դեկտեմբերի 3, 4

1912թ., Իս. Հարությունյանին-դեկտեմբերի 23

1912թ., Հ. Անագչյանին-դեկտեմբերի 26

1912թ., Հ. Անագչյանին-դեկտեմբերի երկրորդ կես

1912թ., Թիֆլիսի հայոց երաժշտական ընկերությանը-դեկտեմբերի 30

1912թ., Հ. Ալիխանյանին-դեկտեմբերի 31

1913թ., Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-հունվարի 21

1913թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-հունվարի 28

1913թ., Ս. Ամատունուն-փետրվարի 10

1913թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-փետրվարի 11

1913թ., Ց. Խանզադյանին-փետրվարի 11

1913թ., Ց. Խանզադյանին-փետրվարի 12

1913թ., Դ.Տեր-Դանիելյանին (Անանուն)-փետրվարի 12

1913թ., Ար, Զարգարյանին-մարտի 29

1913թ., Մ. Թումանյանին-ապրիլի 19

1913թ., Ս. Հակոբյանին-ապրիլի 23

1913թ., Դ. Տեր-Դանիելյանին (Անանուն)-ապրիլի 24

1913թ., Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-հունիսի 1

1913թ., Ար, Զարգարյանին-հունիսի 15

1913թ., Րաֆֆու ընտանիքին-հունիսի 25

1913թ., Հ. Մելիք-Հայկազյանին-հուլիսի սկզբներին

1913թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 5

1913թ., Հ. Մելիք-Հայկազյանին-հուլիսի 5

1913թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 8

1913թ., Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի 8, 9

1913թ., Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի 10

1913թ., Գ. Հովսեփյանին-հուլիսի 11

1913թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 13

1913թ., Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի 18

1913թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 18

1913թ., Փիլ. և Մ. Վարդազարյաններին-հուլիսի 18

1913թ., Վլ. Կորոլենկոյին-հուլիսի 21

1913թ., Ն. Թումանյանին-հուլիսի 27

1913թ., Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի 29

1913թ., Արմ. Տիգրանյանին-օգոստոսի 2

1913թ., Աշխ. Թումանյանին- օգոստոսի 8

1913թ., Ղարաբաղի թեմական դպրոցին-օգոստոսի 10, 11

1913թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 12-14

1913թ., Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 18

1913թ., Կ. Խատիսյանի ընտանիքին-հոկտեմբերի 24

1913թ., «Բաքվի ձայն» օրաթերթի խմբագրությանը-հոկտեմբերի 26

1913թ., Ց. Խանզադյանին-հոկտեմբերի 29

1913թ., Հ.Կոստանյանին-նոյեմբերի 12

1913թ., Ար. Զարգարյանին-նոյեմբերի 16

1913թ., Ց. Խանզադյանին-դեկտեմբերի առաջին կես

1913թ., Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը-դեկտեմբերի 17

1913թ., Արտ. Թումանյանին-դեկտեմբերի 18

1913թ., Ար. Զարգարյանին-1913/՞/

1914թ., Մ. Ավետիսյանին-փետրվարի 6, 7

1914թ., Արտ. Թումանյանին-փետրվարի 8

1914թ., Գ. Աղանյանին-մարտի 20

1914թ., Ավ. Ահարոնյանին-մարտի 31

1914թ., Ց. Խանզադյանին-ապրիլի 22

1914թ., Բ. Վարդազարյանին-հունիսի 10

1914թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի կեսեր

1914թ., Մ. Վարդազարյանին-հունիսի կեսեր

1914թ., Օ. Թումանյանին-հունիսի 19

1914թ., Ա. Տիգրանյանին-հուլիսի 23

1914թ., Ստ. Լիսիցյանին-հուլիսի երրորդ տասնօրյակ

1914թ., Ստ. Լիսիցյանին-հուլիսի երրորդ տասնօրյակ

1914թ., Վ. Գավրիլովին-օգոստոսի 3

1914թ., Մ. Տեր-Մովսիսյանին-օգոստոսի 3

1914թ., Աշխ. Թումանյանին-օգոստոսի 10

1914թ., Արտ. Թումանյանին-օգոստոսի 11

1914թ., Փիլ. Վարդազարյանին-օգոստոսի 18-20

1914թ., Գ. Աղանյանին-օգոստոսի 24

1914թ., Բ. Վարդազարյանին-սեպտեմբերի 4

1914թ., Գ. Աղանյանին-սեպտեմբերի 7, 8

1914թ., Ստ. Մալխասյանցին-սեպտեմբերի 19

1914թ., Փիլ. Վարդազարյանին-սեպտեմբեր

1914թ., Փիլ. Վարդազարյանին-սեպտեմբեր

1914թ., Փիլ. Վարդազարյանին-սեպտեմբեր

1914թ., Ընտանիքին-նոյեմբերի 20

1914թ., Ընտանիքին-դեկտեմբերի 6, 8, 9

1914թ., Փիլ. Վարդազարյանին-դեկտեմբերի 10

1915թ., Կ. Կուսիկյանին և Ալ. Ծատուրյանին-հունվար, փետրվար

1915թ., Վարդազարյաններին-մարտ, երրորդ տասնօրյակ

1915թ., Փիլ. Վարդազարյանին-ապրիլի 19

1915թ., Գ. Լևոնյանին-ապրիլ

1915թ., Տ.Հովհաննիսյանին-մայիսի 28, 29

1915թ., Ընտանիքին-հունիսի 11

1915թ., Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին-հունիսի 17

1915թ., Հեռագիր Վաժա Փշավելայի մահվան առթիվ-հուլիսի կեսեր

1915թ., Գ.Հովսեփյանին-հուլիսի 25

1915թ., Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին-հուլիսի 30

1915թ., Ընտանիքին-օգոստոսի 8

1915թ., Գ.Հովսեփյանին-օգոստոսի 10

1915թ., Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին-օգոստոսի 14

1915թ., Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին-սեպտեմբերի 1

1915թ., Վ. Թումանյանին-հոկտեմբերի 10

1915թ., Գ.Աղանյանին-դեկտեմբերի 2

1916թ., Կ. Միքայելյանին-փետրվարի 16

1916թ., Հ.Մելիք-Հայկազյանին-մարտի 2

1916թ., Պետրոգրադ «Вестник Европы» ամսագրի խմբագրությանը և Մոսկվա, ռուս բանահյուսությունը սիրողների ընկ.-մարտի 28

1916թ., Մ.Թումանյանին-ապրիլի 4

1916թ., Վ.Բրյուսովին-ապրիլի 12

1916թ., Գ.Աղանյանին-ապրիլի 29

1916թ., Ջորջ Ալեքսանդերին-ապրիլի 29

1916թ., Նար-Դոսին-մայիսի վերջեր

1916թ., Գյուտ Աղանյանին-հուլիսի 24

1916թ., Տ.Հովհաննիսյանին-հունիսի 3

1916թ., Վ.Թումանյանին-հունիսի կեսեր

1916թ., Արտ.Թումանյանին-հունիսի 23

1916թ., Վ.Թումանյանին-հունիսի 23

1916թ., Գ.Աղանյանին-հուլիսի 24

1916թ., Զ.Եսայանին-օգոստոսի 1

1916թ., Ց.Խանզադյանին-օգոստոսի 12

1916թ., Ց.Խանզադյանին-օգոստոսի 24

1916թ., Ց.Խանզադյանին-սեպտեմբերի 21

1916թ., Ց.Խանզադյանին-սեպտեմբերի 25

1916թ., Ն.Մառին-հոկտեմբերի 27

1916թ., Ց.Խանզադյանին-հոկտեմբերի 29

1916թ., Մ.Տեր-Մովսիսյանին-նոյեմբերի 6

1916թ., Ց.Խանզադյանին-նոյեմբերի 9

1916թ., Լեհական գլխավոր կոմիտեին-նոյեմբերի 14

1916թ., Թամամշևին-դեկտեմբերի 23

1916թ., Հ.Սուրխաթյանին-դեկտեմբերի 25

1917թ., Ստ.Մալխասյանցին-հունվարի 15

1917թ., Վ.Բրյուսովին-փետրվարի 24

1917թ., Ալ.Ծատուրյանի ընտանիքին-ապրիլի 7, 8

1917թ., Ե.Թաղիանոսյանին-հուլիսի 15, 16

1917թ., Օ. և Հ. Թումանյաններին-հուլիսի 10-12

1917թ., Փիլ.Վարդազարյանին-հուլիսի կեսեր

1917թ., Հր.Աճառյանին-օգոստոսի 11

1917թ., Հ.Սառիկյանին-օգոստոսի 15

1917թ., Օ.Թումանյանին-օգոստոսի կեսեր

1917թ., Օ.Թումանյանին-օգոստոսի 24

1917թ., Փիլ.Վարդազարյանին-օգոստոսի 26

1917թ., Կ.Ալիխանյանին-օգոստոսի 26

1917թ., Օ.Թումանյանին-սեպտեմբերի 5

1917թ., Օ.Թումանյանին-սեպտեմբերի կեսեր

1917թ., Օ.Թումանյանին-հոկտեմբերի 2

1917թ., Օ.Թումանյանին-հոկտեմբերի 5

1917թ., Հ.Սառիկյանին-հոկտեմբերի 9

1917թ., Գ.Դիասամիձեին-հոկտեմբերի 20-24

1917թ., Հայկազյան ընկերության վարչությանը-նոյեմբերի 9

1917թ., Գ.Աղանյանին-դեկտեմբերի 20

1917թ., Անդրանիկին-դեկտեմբերի 23

1918թ., Հայոց ազգային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեին-հունվարի 21

1918թ., Անդրկովկասյան կոմիսարիատին, պատճենը` Անդրկովկասյան կոմիսարիատի նախագահ Գ. Գեգեչկորուն-մարտի 16

1918թ., Մ.Աղայանին-մարտի 17

1918թ., Ստ.Մալխասյանցին-մարտի 23

1918թ., Անդրկովկասի ներքին գործերի մինիստրին-մայիսի 15

1918թ., Ն.Թումանյանին-հունիսի 20-22

1918թ., Գ.Խատիսյանին-հունիսի 28

1918թ., Հայոց ազգային խորհրդին-հուլիսի 14

1918թ., Գ.Աղանյանին-հուլիսի 19

1918թ., Գ.Աղանյանին-հուլիսի 20

1918թ., Հ.Համբարձումյանին-հուլիսի 20

1918թ., Հ.Համբարձումյանին-հուլիսի 22

1918թ., Հ.Համբարձումյանին-հուլիսի 26

1918թ., Հայրենակցական միության կենտրոնական խորհրդին-հուլիսի երրորդ տասնօրյակ

1918թ., Հայաստանի վերաշինության կոմիտեին-օգոստոսի առաջին կես

1918թ., Ա.Ջամալյանին-հոկտեմբերի 24

1918թ., Գ.Աղանյանին-նոյեմբերի 3

1918թ., Մ.Գևորգյանին-նոյեմբերի 11

1918թ., Հ.Միրզոյանին-դեկտեմբերի 7

1918թ., Անդրանիկ Օզանյանին-դեկտեմբերի 14

1918թ., Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը-դեկտեմբերի 19

1918թ., Ե.Գեգեչկորուն-դեկտեմբերի 22

1918թ., Գ.Լասխիշվիլուն-դեկտեմբերի 22

1919թ., 299.ա Նոյ Ժորդանիայի-հունվարի 6

1919թ., Տ.Հովհաննիսյանին-հունվարի 23

1919թ., Հ.Սառիկյանին-փետրվարի երրորդ տասնօրյակ

1919թ., Ալ.Խատիսյանին-մարտի 4

1919թ., Հ.Համբարձումյանին-մարտի 4

1919թ., Ալ.Խատիսյանին-մարտի 8

1919թ., Ալ.Խատիսյանին-մարտի 8

1919թ., «Սաքարթվելո»-ի խմբագրությանը-մարտի 10

1919թ., Գ.Լևոնյանին-մարտի 20

1919թ., Խորհրդային Միության ժողովրդական կոմիսարների խորհրդին-մարտի երրորդ տասնօրյակ

1919թ., Վ.Ավանեսովին-ապրիլի 12

1919թ., Ք.Վերմիշյանին-ապրիլի 22

1919թ., Հ.Համբարձումյանին-ապրիլի 24

1919թ., Աշխ.Թումանյանին-ապրիլի29

1919թ., Լ.Եվանգուլյանին-ապրիլ

1919թ., Ա.Թումանյանին-մայիսի 4

1919թ., Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը-մայիսի 26

1919թ., Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը-մայիսի 26

1919թ., Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին-հունիսի 2

1919թ., Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին -հունիսի 7

1919թ., Ալ.Խատիսյանին-հունիսի 15

1919թ., Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին –հունիսի 15

1919թ., Հայաստանի ժողովրդական լուսավորության նախարարին-հուլիսի 5

1919թ., Հայ գրողների ընկերության վարչությանը-հուլիսի 20

1919թ., Թիֆլիսի որբ-աշակերտական միության վարչությանը-հուլիսի 20

1919թ., Գ.Ղափանցյանին-հուլիսի 24

1919թ., Տ.Հովհաննիսյանին-օգոստոսի 16

1919թ., Ընտանիքին-օգոստոսի երկրորդ կես

1919թ., Ն.Թումանյանին-հոկտեմբերի 5

1919թ., Ան.Թումանյանին-հոկտեմբերի 11

1919թ., Աշխ.Թումանյանին-հոկտեմբերի 11

1919թ., Ն.Թումանյանին-հոկտեմբերի 20

1919թ., Ն.Ժորդանիային-նոյեմբերի 22

1919թ., Ե.Գեգեչկորուն-նոյեմբերի 22

1919թ., Ն.Ռամիշվիլուն-նոյեմբերի 22

1919թ., Դ.Անանունին-նոյեմբերի 28

1920թ., 334ա.Գ. Դիասամիձեին-հունվարի 12

1920թ., Դ.Անանունին-հունվարի երրորդ տասնօրյակ

1920թ., Ալեքսանդրապոլի հայկական համալսարանի տնօրինությանը-հունվարի 30

1920թ., Վ.Ն.Հասկելին-փետրվարի 8

1920թ., Դ.Կլդիաշվիլուն-փետրվարի 15

1920թ., Ն.Աղբալյանին-մարտի 15

1920թ., Ն.Աղբալյանին-ապրիլի 2

1920թ., Հ.Հովհաննիսյանին-ապրիլի 9

1920թ., Ն.Աղբալյանին-ապրիլի 30

1920թ., Վ.Փափազյանին-ապրիլի 30

1920թ., ՀՀ կառավարությանը (Համազասպ Օհանջանյանին)-մայիսի 27

1920թ., Վրաստանի Հանրապետության կառավարությանը-մայիսի 27

1920թ., Դ.Անանունին-մայիսի 29

1920թ., Գ.Ղազարյանին-հունիսի 15

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-հուլիսի 12

1920թ., Հ.Համբարձումյանին-հուլիսի 12, 13

1920թ., Ն.Թումանյանին-հուլիսի կեսեր

1920թ., Վրաստանի հայ ուսուցչական միության նախագահին-սեպտեմբերի 18

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-սեպտեմբերի 25

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-սեպտեմբերի 30

1920թ., Օ.Թումանյանին-հոկտեմբերի 1

1920թ., Ա.Թումանյանին-հոկտեմբերի 9

1920թ., Հ. (Հովիկ) Խատիսյանին-հոկտեմբերի 9

1920թ., Ան.Թումանյանին-հոկտեմբերի 9

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-հոկտեմբերի 16

1920թ., Աշխ. և Ան. Թումանյանին-հոկտեմբերի կեսեր

1920թ., Օ.Թումանյանին-հոկտեմբերի կեսեր

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-նոյեմբերի 6

1920թ., Հ.Հովհաննիսյանին-նոյեմբերի 6

1920թ., Աշխ.Թումանյանին-նոյեմբերի 19

1920թ., Հայաստանի հեղկոմին-դեկտեմբերի 18

1920թ., Հայաստանի հեղկոմին-դեկտեմբերի 24

1920թ., Աշխ.Մուշ. և Համ. Թումանյաններին-դեկտեմբերի 18

1921թ., Ն.Թումանյանին-հունվար

1921թ., Ս.Օրջոնիկիձեին-մարտի 25

1921թ., Գ.Աթարբեկյանին-մարտի 25, 26

1921թ., Մ.Տեր-Մովսիսյանին-մարտի 25, 26

1921թ., Զավակներին-ապրիլի 8

1921թ., Գ.Սաղյանին-ապրիլի 8

1921թ., Ընտանիքին-ապրիլի 13

1921թ., Ար.Թումանյանին-հունիսի 20

1921թ., Հ.Հովհաննիսյանին-հունիսի վերջեր

1921թ., Ար.Թումանյանին-հուլիսի 11

1921թ., Ս.Փաշալաշվիլուն-հուլիսի 14

1921թ., Ար.Թումանյանին-հուլիսի 29

1921թ., Աշխ.Թումանյանին-հուլիսի 30

1921թ., Աշխ.Թումանյանին-օգոստոսի 27

1921թ., Աշխ.Թումանյանին-սեպտեմբերի 7

1921թ., Ընտանիքին-սեպտեմբերի 19

1921թ., Ավ.Իսահակյանին-հոկտեմբերի 4

1921թ., Ա.Չոպանյանին-հոկտեմբերի 6

1921թ., Մ.Գևորգյանին-հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակ

1921թ., Հայարտան գրականության և գեղարվեստի միությունների վարչությունների միացյալ ժողովին-հոկտեմբերի 11

1921թ., Գրչի մշակների միության վարչությանը-հոկտեմբերի 11

1921թ., Ա.Հովհաննիսյանին-հոկտեմբերի 13

1921թ., Ար.Թումանյանին-հոկտեմբերի 19

1921թ., Գ.Լևոնյանին-հոկտեմբերի 21

1921թ., Վրաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Դ. Վ. Կանդելակիին և վրաց գրողների միությանը-հոկտեմբերի 28, 29

1921թ., Վրաստանի գրողների միությանը-հոկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ

1921թ., Զ.Տեր-Եղյանին-նոյեմբերի 17

1921թ., Զավակներին-դեկտեմբերի 2

1921թ., Ավ.Իսահակյանին-դեկտեմբերի 9

1921թ., Զ.Եսայանին- դեկտեմբերի 9

1921թ., Ընտանիքին-դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակ

1921թ., Հ.Պերպերյանին-1921

1922թ., Հ.Աղաբաբին-փետրվարի 5

1922թ., Հ.Սուրխաթյանին-ապրիլի 26

1922թ., Պ.Մակինցյանին-մայիսի 17

1922թ., Ազգային փոքրամասնության խորհրդի նախագահին-մայիսի 29

1922թ., Հայաստանի օգնության կոմիտեին-հունիսի 17

1922թ., Ալ.Մյասնիկյանին-հունիսի 17

1922թ., Ա.Երզնկյանին-հունիսի 17

1922թ., Հայաստանի օգնության կոմիտեի ընդհանուր ժողովին-հուլիսի 11

1922թ., Պ.Մակինցյանին-հուլիսի 22

1922թ., Ստ.Լիսիցյանին-օգոստոսի 12

1922թ., Մ.Տեր-Մովսիսյանին-օգոստոսի 29

1922թ., Տարագրոսին-օգոստոսի վերջ

1922թ., Տարագրոսին-հոկտեմբերի 3