/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in English Page in Armenian
Hovhannes Toumanian
1869-1923

Film

The different steps of Toumanian’s creations
Verses
Poems
Legends and ballads
Quartets
Stories
Fairytales
Translations
Criticism and discourses
Studies and analyses
Educational games
Proverbs
Great men according to Toumanian

Սովի ժամանակից -1893թ.

Քաջերի կյանքից -1894թ.

Աղքատի պատիվը -1894թ.

Լեռների հովիվը -1894թ.

Գիքորը -1895թ.

Երկաթուղու շինությունը -1897թ.

Եղջերուի մահը -1898թ.

Արջաորս -1899թ

Խորհրդավոր ծերունին-1899թ.

Մայրը -1899թ.

Ահմադը -1899թ.

Գրազը -1899թ.

Գաբո բիձու շերամապահությունը -1899թ.

Եղջերուն -1909թ.

Քեռի Խեչանը -1910թ.

Նեսոյի քարաբաղնիսը-1910թ.

Ուրախ գիշեր -1911թ.

Ալլահից ղրկված -1911թ.

Գելը -1913թ.

Ծղրիդը -1913թ.

Իմ ընկեր Նեսոն-1914թ.

Շունը -1914թ.