/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in Armenian Page in English
Հովհաննես Թումանյան
1869-1923

եՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ...ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ28.09.14 / ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ-Նարինե ԹուխիկյանՍտեղծագործական կյանքի փուլերը
Բանաստեղծու-
թյուններ
Պոեմներ
Լեգենդներ և բալլադներ
Քառյակներ
Պատմվածքներ
Հեքիաթներ
Թարգմանություններ և փոխադրություններ
Քննադատություններ և հրապարակա-
խոսություններ
Ուսումնասիրու-
թյուններ
Հայրենագիտական խաղեր
Ասույթներ
Մեծերը Թումանյանի գնահատմամբ

Անխելք մարդը -1894թ.

Չախչախ թագավորը-1907թ.

Ծիտը-1907թ.

Ուլիկը-1907թ.

Սուտասանը-1907թ.

Ճամփորդները-1907թ.

Կացին ախպեր-1907թ.

Խոսող ձուկը-1908թ.

Խելոքն ու հիմարը-1908թ.

Ոսկու կարասը-1908թ.

Տերն ու ծառան-1908թ.

Կռնատ աղջիկը-1908թ.

Անհաղթ աքլորը-1909թ.

Սուտլիկ որսկանը-1910թ.

Բարեկենդանը-1910թ.

Եդեմական ծաղիկը-1911թ.

Անբան Հուռին-1911թ.

Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ-1911թ.

Քաջ Նազարը-1912թ.

Կիկոսի մահը-1913թ.

Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը-1914թ.