/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in English Page in Armenian
Hovhannes Toumanian
1869-1923

Film

The different steps of Toumanian’s creations
Verses
Poems
Legends and ballads
Quartets
Stories
Fairytales
Translations
Criticism and discourses
Studies and analyses
Educational games
Proverbs
Great men according to Toumanian

Անխելք մարդը -1894թ.

Չախչախ թագավորը-1907թ.

Ծիտը-1907թ.

Ուլիկը-1907թ.

Սուտասանը-1907թ.

Ճամփորդները-1907թ.

Կացին ախպեր-1907թ.

Խոսող ձուկը-1908թ.

Խելոքն ու հիմարը-1908թ.

Ոսկու կարասը-1908թ.

Տերն ու ծառան-1908թ.

Կռնատ աղջիկը-1908թ.

Անհաղթ աքլորը-1909թ.

Սուտլիկ որսկանը-1910թ.

Բարեկենդանը-1910թ.

Եդեմական ծաղիկը-1911թ.

Անբան Հուռին-1911թ.

Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ-1911թ.

Քաջ Նազարը-1912թ.

Կիկոսի մահը-1913թ.

Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը-1914թ.