/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in Armenian Page in English
Հովհաննես Թումանյան
1869-1923

եՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ...ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ28.09.14 / ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ-Նարինե ԹուխիկյանՍտեղծագործական կյանքի փուլերը
Բանաստեղծու-
թյուններ
Պոեմներ
Լեգենդներ և բալլադներ
Քառյակներ
Պատմվածքներ
Հեքիաթներ
Թարգմանություններ և փոխադրություններ
Քննադատություններ և հրապարակա-
խոսություններ
Ուսումնասիրու-
թյուններ
Հայրենագիտական խաղեր
Ասույթներ
Մեծերը Թումանյանի գնահատմամբ

1.Սովի ժամանակից, Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1893, N-5
2.Քաջերի կյանքից, Հորիզոն հանդես, Ա գիրք, Թիֆլիս, 1894
3.Աղքատի պատիվը, Հորիզոն հանդես, Ա գիրք, Թիֆլիս, 1894
4.Լեռների հովիվը, Հորիզոն հանդես, Ա գիրք, Թիֆլիս, 1894
5.Գիքորը, Հասկեր ամսագիր, 1907, N-2
6.Երկաթուղու շինությունը, Հասկեր ամսագիր, 1908, N-11
7.Եղջերուի մահը, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1898, N-49
8.Խորհրդավոր ծերունին, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-1
9.Գաբո բիձու շերամագործությունը, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-14
10.Երկու հայր, Նոր ալիք թերթ, Թիֆլիս, 1907, N-5
11.Մայրը, Հասկեր ամսագիր, 1908, N-5
12.Ահմադը, Հասկեր ամսագիր, 1908, N-7
13.Գրազը, Հասկեր ամսագիր, 1908, N-10
14.Եղջերուն, Հասկեր ամսագիր, 1909, N-9
15.Քեռի Խեչանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-236
16.Նեսոյի քարաբաղնիսը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-254
17.Ուրախ գիշեր, Հասկեր ամսագիր, 1911, N-1
18.Ալլահից ղրկված, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-3
19.Գելը, Հասկեր ամսագիր, 1913, N-1
20.Ծղրիդը, Հասկեր ամսագիր, 1913, N-6
21.Իմ ընկեր Նեսոն, Հասկեր ամսագիր, 1914, N-7-8, «Իմ հիշողություններից» ենթավերնագրով